wauglen vildmark orig jpg    Titel
Start

Bra att veta

2022

Bokningsbart 13 maj till

8 oktober med vissa undantag. "läs mer  här"

Coronapandemin kan ställa till det. Hör av dig för aktuell information.


Telefon: 0524-320 15

Mobil:     070-692 11 88
Epostadress: kontakta@wauglen.se

Webbadress: www.wauglen.se

Besöksadress:
Vaglen 12
455 96 HEDEKAS

 

Värdar

Eva och Mats Jonsson

Facebbok3.jpg

 

 

sve10vgifmed markering och pil

 

Karta/vägbeskrivning via "hitta.se"

Koordinatanvisning

RT90:
X: 6507682, Y: 1261382
WGS84:
Lat N 58° 37′ 33″

Lon E 11° 41′ 46″
Decimal:
58.6259, 11.6964

 

Boende Hitta Foto Kynnefjäll Bohusleden Fjällvandra i Bohuslän
                                                                                    

Kynnefjäll

Kynnefjaell-2012-539x.jpg

Ett fantastiskt vildmarksområde som snarare för tankarna till den norrländska

taigan än ett område inte mer än 30 min från den Bohuslänska kusten

 

Skog och sjö
Kynnefjäll är ett platåområde avgränsat av Bullaresjöarnas sprickdal i väster, och Örekilsälvens dalgång i öster. De högsta höjderna överstiger på några platser 200 meter över havet.

_MG_6710.jpg

(Foto, Per Pixel Petersson, www.perpixel.se)

På Kynnefjäll domineras landskapet av stora arealer barrskog omväxlande med öppna myrar och en mångfald sjöar. Lövskogar förekommer sparsamt och är inskränkta till bäckraviner och gamla

odlingsmarker.  

kynnefjäll 1920 liggande

Kynnefjäll för 100 år sedan

En lång skogshistoria

Under 1700- och 1800-talen var Kynne-fjäll ett nästan skoglöst land, som starkt präglades av bete och svedjebruk och där ljunghedar, myrar och hällmarker ut-gjorde ett dominerande inslag.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet upphörde hävden successivt och markerna beskogades genom självsådd eller plantering.

 

 

 

Flora och Fauna

Tallskogar, kärr och mossar, öppna ljunghedar och hällmarker, lite granskog i dalgångarna, glesa och magra löv- och tallskogar och rikligt med sjöar - så kan Kynnefjäll beskrivas i dag.

Här möts växter från norr och söder. Dvärgbjörk, norrlandslav och brunrör är nordliga arter, som trivs på fjället. Botaniskt mest intres-sant är annars kryptogamfloran, där flera hotade eller sällsynta arter, främst lavar påträffas.

Lilla Holmevatten vid Kasebo

I de orörda vildmarksommrådena kan man få se flera fågelarter som annars missgynnas av det moderna skogsbruket

t ex tjäder, gråspett, nattskärra och flera ugglearter.

Fiskgjusen kan ses över sjöarna där storlommen häckar och på mossarna kan man se tranan spatsera och höra ljungpiparens vemodiga läte.

Lilla-Holmevattnet-med-faaglar-545.jpg

Älg, rådjur, hare, grävling  och räv förekommer allmänt och det stora ostörda Kynnefjällsområdet ger även förutsättning för mer sällsynta arter som bäver, mård och lodjur. Varg förekommer också då och då på fjället. Under senare tid har också vildsvin etablerat sig på Kynnefjäll.

 

Copyright 2007 Wauglen Vildmark